คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 BC-34794

270฿

รหัสสินค้า: KP-34794 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 BC-34794 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                                                            *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                 *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                     *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554           *ความรู้ด้านแรงงาน *แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                     *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                     *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                          *แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม