คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                       *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                  *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                             *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553       *หลักระบาดวิทยาและหลัดสถิติเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม                              *หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                              *การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ                                                                                            *การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                             *การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                       *การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                           *การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                          *การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านสารสนเทศ                                                                                       *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.