Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 316 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ.2562

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2557

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2557

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

* ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2557

* ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2557

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี/การเงิน

* การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top