Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 67 BB-434

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 67 BB-434 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 306 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน • ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน)

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

* ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562

* ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา 37 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

* แนวข้อสอบรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564

* ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top