Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 329 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

* พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* การจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล

* การวิเคราะห์ การวางแผนงานและการวิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* การประสานงาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top