Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ปี 67 BB-432

272฿320฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ปี 67 BB-432 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 384 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทย และต่างประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ) • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

* พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ/ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data communication system)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top