Sale!

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 67

220฿260฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 257 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

* ความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

* ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

* การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม

* ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top