Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-414

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-414 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 308 หน้า
สารบัญ
• กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

* แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในการประเมินภายในองค์กร

* มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* เทคนิคการตรวจสอบภายใน

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* การกำกับดูแลกิจการที่ดี

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี/การเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* ความรู้เบื้องต้นด้านการทุจริต

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top