Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 327 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562

* ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบงานเอกสาร

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top