Sale!

คู่มือสอบผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ++วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ

* ความสำคัญของการท่องเที่ยว

* กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

* การพัฒนาการท่องเที่ยว

* การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

* การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว

* การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

* พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ

* การบริหารความเสี่ยง

* การกำกับดูแลกิจการที่ดี

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบการพัสดุ

* แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top