Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 322 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/8188 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

* หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/ว 23218 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)

* ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์

* การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์

* การเขียนแผนประชาสัมพันธ์

* การเขียนข่าวและรายงานข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top