Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 311 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/8188 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

* หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/ว 23218 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

* พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

* พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

* ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ

* การขยายพันธุ์พืช

* ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช

* การปรับปรุงบำรุงดิน

* การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

* การตกแต่งปรับภูมิทัศน์

* แนวข้อสอบการเกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเกษตร ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top