Sale!

คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 318 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

* จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในหน้าที่ และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* แนวข้อสอบบัญชีและการเงิน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top