Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ปี 67

238฿280฿

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 315 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส่งผลต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
*ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การคลัง
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top