Sale!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 305 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553

* พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

* วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top