Sale!

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (สายงานนิติการ รหัส 105,106,107) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (สายงานนิติการ รหัส 105,106,107) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ
•วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3. •วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบโครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation ) •วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้ด้านการทหารของไทย

* ค่านิยมคนไทย

* แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป •วิชาเฉพาะตำแหน่ง

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457

* สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476

* ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top