Sale!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 300 หน้า
สารบัญ
• ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

* ความรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย

* แนวข้อสอบความรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 256

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

* ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544

* ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

* สื่อสมัยใหม่กับงานประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top