Sale!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ (สพฐ.) บุคลากรทางการศึกษา 38ค. (2) ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ (สพฐ.) บุคลากรทางการศึกษา 38ค. (2) ปี 67 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 331 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 (ฉบับย่อ)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของไทยในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย

* ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

* การวางแผนประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อต่างๆ

* การวิเคราะห์ประเด็น การเขียนข่าว การแปล

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แบะการให้ข่าวสาร พ.ศ. 2548

* แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมโลก

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top