Sale!

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 331 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์

* พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

* ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

* การเสริมพลัง (Empowerment)

* ภารกิจและบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ใน 5 สำนัก

* เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย

* ใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

* การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทั่วไปเทคนิคการให้คำปรึกษา

* แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top