Sale!

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 304 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2. • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน

* การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด

* การบริหารแผนและโครงการ

* การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

* การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ

* การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top