Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 281 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* ความรู้ด้านแผนงาน/ โครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* การติดตามประเมินผล

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top