Sale!

คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2566 – 2570)

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับงานการข่าวและการสืบสวนสอบสวน

* ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสืบสวนสอบสวน

* พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

* พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

* พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top