Sale!

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 318 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

* งานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์

* การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ

* แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา

* แนวข้อสอบงานสังคมสงเคราะห์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top