Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานศาลปกครอง ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานศาลปกครอง ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 291 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

* สาระสำคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

* วัฒนธรรมศาลปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)

* นโยบายรัฐบาล

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การจัดทำงบประมาณ

* การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

* การติดตามและประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัด

* การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาองค์กร

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top