Sale!

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (กลุ่มที่ 1 นายทหารตรวจสอบภายใน) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (กลุ่มที่ 1 นายทหารตรวจสอบภายใน) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ
• วิชาคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3. •วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3. •วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. •วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

* ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี •วิชาเฉพาะตำแหน่ง

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2566

* มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* การกำหนดราคากลาง

* การบริหารงานและการควบคุมงานก่อสร้าง 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top