Sale!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 • ความรู้ในการปฏิบัติงาน

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา

* ความรู้เกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

* ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

* ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557

* ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา พ.ศ.2559

* กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

* กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

* วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

* ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* แนวข้อสอบกระบวนการนิติบัญญัติ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top