Sale!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 293 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

* แนวข้อสอบรธน.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 • ความรู้ในการปฏิบัติงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* การเขียนข่าวและรายงานข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

* การวางแผนประชาสัมพันธ์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* การบริหารการสื่อสาร

* การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top