Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 313 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ++ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

* การติดต่อสื่อสาร การสำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน

* การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของหน่วยงาน

* การประชาสัมพันธ์ตามโครงการและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน

* การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์

* การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

* การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

* การจัดนิทรรศการ

* เทคนิคการผลิตรายการ การผลิตบทความ การผลิตสื่อการเพื่อการเผยแพร่

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประสาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตข่าวสาร

* การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital)

* จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top