Sale!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 276 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development :HRD)

* กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award : PMQA)

* การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

* การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)

* การดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย ระบบพิทักษ์คุณธรรม

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top