ตำรา MGT3101 (GM419) (GM304) 65104 การจัดการเชิงกลยุทธ

127฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ผศ.ดร.ประยงค์ มีใจซื่อ พิมพ์ครั้งที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 จำนวน 2,000 เล่ม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บทที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บทที่ 3 สภาพแวดล้อมทั่วไป บทที่ 4 สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน บทที่ 5 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อกำหนดข้อดีข้อเสียขององค์การ ส่วนที่ 2 การกำหนดทิศทางองค์การ บทที่ 6 การกำหนดทิศทางองค์การ ส่วนที่ 3 การสร้างกลยุทธ บทที่ 7 กลยุทธ์ระดับองค์การ บทที่ 8 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ บทที่ 9 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ส่วนที่ 4 การปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 10 การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการและการค้นหาส่วนผสมที่ลงตัว ส่วนที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ บทที่ 11 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ บทที่ 12 ข้อมูลเพื่อการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่ 6 ประเด็นพิเศษสำหรับการบริหารเชิงกลยุทธ์ บทที่ 13 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานระดับนานาชาติ บทที่ 14 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในเวทีสากล บทที่ 15 การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการคุณภาพโดยรวม บทที่ 16 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มิติทางสังคมและจริยธรรม บทที่ 17 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การทีไม่หวังผลกำไร

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top