KP-5052 เฉลย MGT3203 / GM307 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

80฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ปรนัย 120 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 
*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*