Sale!

คู่มือสอบนิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 295

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษาไทยและด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top