Sale!

คู่มือเตรียมสอบนิติกร 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบนิติกร 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 295 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์ 

* ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

* สมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง 

* ความรู้เกี่ยวกับ (Digital literacy ,Innovation) 

* ความรู้เชิงธุรกิจ 

* พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 

* คำอธิบายสาระสำคัญ พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ กฎหมายธุรกิจ 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top