Sale!

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 315 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                            

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป

* การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรมป่าไม้ 

* หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้

* หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการของกรมป่าไม้ 

* พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* ความรู้ด้านงานงบประมาณ 

* ความรู้ด้านการเงินและบัญชี

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบการเงินและการบัญชี   

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top