ตะลุยข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 65 BB-197

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตะลุยข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 65 BB-197 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
++ความรู้พื้นฐานในกาปฏิบัติราชการ (70 คะแนน) +วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย+แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ+แนวข้อสอบ รธน.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                 35 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562+แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 +แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560+แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar)+แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) +แนวข้อสอบ การอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension) ++ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (130 คะแนน) +แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี+แนวข้อสอบแผนการปฏิรูปประเทศ +ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) +ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562+นโยบายสาธารณะ+นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง +การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์+ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล +การบริหารเชิงกลยุทธ์+เทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร                                                                                  +การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการบริหารองค์การ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562+งานสัญชาติ                                                                                                           +แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554+แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา +แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 +แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 +แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ+แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง+การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน+งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                                  +เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,