คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร       

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

* ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 

* ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 

* ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 

* กฎ ก.ร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2557 

* ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2547

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

* ความรู้ด้านบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ 

* การจัดหมวดหมู่และการทำบัตรรายการ

* การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ 

* เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้

* บริการอ้างอิงและสารนิเทศ 

* การอ่านและการส่งเสริมการอ่านการบริหารงานและการบริการห้องสมุด

* ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

* บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป 

* ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆด้านห้องสมุด และด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดรัฐสภา                     

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.  

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์              

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,