คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ปี 65

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* นโยบายรัฐบาล

* นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

* นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563–2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แบะการให้ข่าวสาร พ.ศ. 2548

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ 

* ความรู้เกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารประชาสัมพันธ์                                                         

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อต่างๆ

* การวิเคราะห์ประเด็น การเขียนข่าว การแปล

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก แอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,