คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคมไทยและสังคมโลก

* ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                              

* ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและศาสนพิธี                                    

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพ

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์              

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,