คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BB-184

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BB-184 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 

* พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543

* พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 

* พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 

* กระบวนการขั้นตอนการยึดอายัด ตาม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอด ตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546 

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 

* แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกพ.ศ. 2558

* ความรู้ด้านการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล

* การจัดทำระบบฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

* รวมแนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

* แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ และสังคม 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,