คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กตืดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร       

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 

* ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 

* ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 

* กฎ ก.ร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2557 

* ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2547

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

* ความรู้เกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และโครงการ

* ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

* รวมแนวข้อสอบ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,