คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                         

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 

* การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* การจัดทำงบประมาณ

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญ

* ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

* ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไป  

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,