คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี                                                                   

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

* การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

* การวิจัยทางการศึกษา

* หลักสูตรการสอน 

* แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน 

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา 

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,