คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ปี 65 BC-36842

240฿252฿

รหัสสินค้า: KP-36842 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ปี 65 BC-36842 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* วิชาความสามารถทั่วไป

* ข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

* ข้อสอบเรื่อง อนุกรม

* ข้อสอบเรื่อง ร้อยละ

* ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น

* ข้อสอบเรื่อง บัญญัติไตรยางศ์ผกผัน

* ข้อสอบเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ

* ข้อสอบเรื่อง คณิตศาสตร์เหตุผล

* ข้อสอบเรื่อง สมการและอสมการ

* ข้อสอบเรื่อง ระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา

* ข้อสอบเรื่อง ค่าเฉลี่ย

* ข้อสอบเรื่อง ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน

* ข้อสอบเรื่อง อายุ

* ข้อสอบเรื่อง จำนวนหัว, จำนวนขาของสัตว์

* ข้อสอบเรื่อง อัตราเร็ว (กระแสน้ำ, รถยนต์ , รถไฟ)

* ข้อสอบเรื่อง การสรุปความ จากข้อความที่ให้มา

* ข้อสอบเรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์

* ข้อสอบเรื่อง กำไร- ขาดทุน

*

* วิชาภาษาไทย

* ข้อสอบเรื่อง การอ่านคำ

* ข้อสอบเรื่อง การใช้คำและความหมายของคำ

* ข้อสอบเรื่อง การเติมคำลงในช่องว่าง

* ข้อสอบเรื่อง คำราชาศัพท์

* ข้อสอบเรื่อง คำและประโยค

* ข้อสอบเรื่อง โวหารภาพพจน์

* ข้อสอบเรื่อง โวหารการเขียน

* ข้อสอบเรื่อง การเรียงลำดับข้อความ

* ข้อสอบเรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

* ข้อสอบเรื่อง ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

* ข้อสอบเรื่อง ทักษะการใช้ภาษา อ่าน ฟัง พูด

* ข้อสอบเรื่อง การทำความเข้าใจบทความ

* หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

*

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

*

* วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 4.

*

* วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

* แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3.

*

* วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

* แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรมวัฒนธรรม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรมวัฒนธรรม ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,