รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย(อาชีวศึกษา) ภาค ก. + ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ สนง.คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ปี64

300฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ส่วนที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษ
 2.1 Structure
 2.2 Vocabulary
 2.3 Reading Comprehension
ส่วนที่ 3 ความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 3.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 3.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 3.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 3.5 เจคติและจริยธรรมข้าราชการ
ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ส่วนที่ 4 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
 4.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
 และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
 ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 4.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใข้เทคโนโลยีดิจิทัล
 ในการจัดการเรียนรู้
 4.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัย
 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
 4.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 5 ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
 5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกาา
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
8. กฎหมายว่าด้วยการศึกาาปฐมวัย
5.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจุบัน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
เฉลยข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย (อาชีวศึกษา) ประจำปี 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg