ตำราราม ECO1003 (EC103) 62156 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

78฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น

บทที่ 3 การกำหนดราคา และการแทรกแซงราคา

บทที่ 4 ทฤษฎีการผลิต

บทที่ 5 ต้นทุน รายรับ และกำไร

บทที่ 6 ตลาด

บทที่ 7 รายได้ประชาชาติ

บทที่ 8 การกำหนดรายได้ประชาชาติ

บทที่ 9 เงิน ภาคการเงินและนโยบายการเงิน

บทที่ 10 การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง

บทที่ 11 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

บทที่ 12 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg