ตำราราม AC400 ACC4200 การบัญชีชั้นสูง2 สุชาติ เหล่าปรีดา

86฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 การรวมกิจการ

บทที่ 2 การลงทุนในหุ้นสามัญ – การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน

บทที่ 3 การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น

บทที่่ 4 งบการเงินรวม – เทคนิคแลัวิธีปฏิบัติ

บทที่่ 5 กำไรระหว่างบริษัท – สินค้าคงเหลือ

บทที่ 6 กำไรระหว่างบริษัท – สินทรัพย์ถาวร

บทที่ 7 กำไรระหว่างบริษัท – หุ้นกู้

บทที่ 8 งบการเงินรวม

บทที่ 9 งบการเงินรวม – การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน

บทที่ 10 หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg