ENG3401 (EN 305) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

48฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENG3401 (EN 305) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

การเขียนเชิงสาธก

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว