ข้อสอบ POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง

35฿

ข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58   ฯลฯ

คำอธิบาย

ข้อสอบ POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง

เฉลยอธิบายคำตอบโดยละเอิยด

ข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58   ฯลฯ

ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg