ตำราราม POL3172 64032 การเมืองในจีน

204฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 สภาพทางภูมิศาสตร์และข้อมูลทั่วไป

บทที่ 2 แนวทางการศึกษาการเมืองในจีน

บทที่ 3 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองจีน

บทที่ 4 ลักษณะสำคัญและโครงสร้างทางการเมืองของจีน

บทที่ 5 การสร้างรัฐสังคมนิยมของจีนในยุคเหมาเจ๋อตุง (ค.ศ.1949-1976)

บทที่ 6 การปฏิรูปเศรษฐกิจและการสร้างรัฐสังคมนิยมที่ทันสมัย

บทที่ 7 แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาประเทศจีน

บทที่ 8 บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนบนเวทีโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg