KP-1124 EN420 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

45฿

คำอธิบาย

KP-1124 EN420  สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว